بعد سه ساعت رانندگی تو بیابون با مثانه پر مستقیم رفتم تو شعبه رای گیری و سه ساعت هم اونجا تو صف بودم! خوشبختانه دسشویی داشت! .