ساعت یازده که من اومدم بیرون هنوز شصهفتاد نفر تو صف بودن. اکثراً به خصوص مسن ترها دنبال لیست سی+شونزده بودن منتهاحس نوشتن همه اسمارو نداشتن! .