امروز سوار یه تاکسی شدم میگفت پسرش ناظره تو ستاد ولی هیچ اطلاعی از کم و کیف آرا نداشت .