خستگی سه ساعت تو سرما تو صف موندن به تنم موند. تنها چیزی که بهم انرژی داد حذف این سه نفر بود که محقق نگشت .