منطقی نیست! هاشمی سرلیست خبرگان باشه تو مجلسم کل لیست رأی بیاره ولی در عین حال مصباح و یزدی و جنتی هم رای بیارن .