بوی معامله میاد. اصلاً قرار نبود لیست تهران تا قبل از تموم شدن خبرگان اعلام بشه .