با این نتیجه دادستانی تهران به زودی یه دستورمیفرسته به صنف صوت و تصویری ها تا از فروش هرگونه ادوات ضبط صدا و تصویر به خاتمی خودداری کنند .