اراذل اوباش تهران که هی شدن بیرون از کریمی قدوسی چه خبر؟! .