هاشمی تو خبرگان از روحانی هم بیشتر رای آورده. اینم خیلی معنی داره .