رئیسم متن یه نامه رسمی بهم داد گفت اینو برش گردون به انگلیسی مهرو امضاش کن!گفتم زبانم در اون حد نیست گفت یه کاریش بکن! نتیجه رضایتبخش بود! .