این وسط جامعتین با حذف اسم هاشمی فقط خودشو ضایع کرد. حالا معلوم شد کت تن کیه .