سلحشور از ارزشی بودن فقط فحش دادن به صغیر و کبیرو بلد بود؟ واقعاً معیار تقرب اینه؟! .