این وسط قوه قضائیه هم ضایع شد که با زندانی کردن پسر رفسنجانی و ممنوع الاسم و همه چی کردن خاتمی هیچ تاثیری در افکار عمومی نذاشت .