الان یادم اومد اون نامه انگلیسی که باید امضاء میکردم یادم رفت امضاء کنم! الان تو راه اروپاست. خدا کنه زنگ بزنن یه توک بیا اونجا امضا کن .