من چند ساعته دنبال نتیجه مشهدم ولی می‌بینم خبری نیست نگو اونجا داستان درست شده .