متاسفانه طبق آخرین نتیجه‌ای که اومده جنتی قطعاً میمونه چون با نفر هجدهم صدو بیس و پنج هزار تا فاصله داره .