"اصلاح طلبان سعی کردند در برخی استانها خادمان ملت را از راهیابی به مجلس خبرگان مانع شوند" .