یزدی اگه برگرده دیگه نه به روحانی رای میدم نه هیچکس دیگه .