دوم خرداد شبیه زایمان زودرس بود https://t.co/wjRArPkDga .