فردوسی پور لجش گرفت که نتونست کفاشیانو عصبی کنه. به هر دری زد ولی نشد :)) .