مثل اینکه بگی مردم تهران اهل بندرعباس نیستن گفتن داره آخه؟ https://t.co/GMlB3iDhQP .