تقریباً اتفاقی مشابه 88 برای این بنده خدا افتاد ولی کسی جیکش هم درنیومد https://t.co/mvz8xOq8yO .