مطهری گفت رئیس جمهوراسبق رو ممنوع التصویر کردن که اثرگذاریش روی انتخابات کم بشه ولی برعکس شد.رسماً قوه قضائیه رو به سیاسی کاری متهم کرد :)) .