طرف گه زیادی خورده گردنکشی هم میکنه همیشه هم تو مجلس طلیکاره. مرتیکه پایداریچی صفت https://t.co/cNqGPwpBGx .