مگه دور دوم مجلسین امروز نیست؟ چرا هیچ خبری نیست؟ .