دیشب شهرام آذر لب کلامو در مورد فریال گفت خود رضا روحانی هم ازش راضی نبود هم خارج خوند ه مشعر یادش رفت ولی بازم رفت بالا !! .