User avatar

شاید مراد هاشمی رفسنجانی از اینکه گفت: "آیت‌الله طبسی جایگزینی ندارد" همین باشد. کاسته شدن یک وزن و وزنه‌ سنگین از طیف شکننده‌ "عُقلای قوم". .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10