گویا قضیه حصر خاتمی هم داره جدی میشه. https://t.co/8fhDVu7kZV .