آیدین سیار سریع دوران اوج ابراهیم نبوی رو تداعی میکنه خیلی خوبه .