آیا همخوانی آهنگ میخوام برم به تهران اندی با همشیره مایکل جکسون حاوی پیامی سیاسی نیست؟ .