این که قوه قضائیه بدون استناد به هیچ قانون و اتکا به اختیاراتی که هیچ قانونی بهش نداده آدمها رو حصر و منع میکنه نشون میده مشکل اصلی کجاست .