این موجوداتی که همینطور از روی شکم از پشت پرده همه چی خبر میدن نه مغز دارن نه شعور نه هیچی ولی تا دلت بخواد اعتماد بنفس دارن .