برادرم هروقت کلاسرش میره یامشکل حقوقی پیدامیکنه جنرال سوال میکنه که مثلاًنفهمم خودش درگیره الان زنگ زده میگه اگه یکی برادرشوبکشه حکمش چیه؟!! .