طبق متن قانون اساسی رئیس جمهور شخص دوم کشوره ولی در عمل اختیارات رئیس قوه قضائیه حتی در دنیا هم کم نظیره .