نتیجه اینکه دیگه کسی دنبال رفع حصر نره https://t.co/q9tiH7e86O .