انگار دادگاههای امریکام تو سیاسی بازی کم از ما ندارن https://t.co/JptduoXRJL .