پفیوزا ایشالا ستدرس بیاد که جونتون در بره. جز جیگر بزنین https://t.co/it7kc94WEm .