وقتی نتیجه انتخابات نودوچار و ایضاً نودودو کاملاً عکس هشتادوهشته معنیش چی میتونه باشه؟ این نظرسنجی داره آخه؟ https://t.co/3zZaDcVWos .