تو اینا فقط از مهدی خواننده درمیاد فک نمیکردم بخاطرش اعصابم خورد بشه انقدر ! .