فکر کنم الان ملت ریختن تو آژانسهای مسافرتی بلیط آنتالیا بگیرن به نیت نفس به نفس شدن با فریال .