انقدر که از حذف مهدی غمگین شدم از برد پرسپولیس شاد نشدم. طفلک قربانی لجبازی روحانی با سندی شد .