رو برنامه موشکی ایران تحریمهای نسبتاً شدیدی برقراره شاید این آزمایشها هدفش استفاده از الگوی هسته‌ای برای رفع بخشی از این تحریمهاست .