User avatar

رو برنامه موشکی ایران تحریمهای نسبتاً شدیدی برقراره شاید این آزمایشها هدفش استفاده از الگوی هسته‌ای برای رفع بخشی از این تحریمهاست .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10