اولین شادبادش سال نو رو از سلمونی محل دریافت کردم .