امشب با یک حالت خوف و رجاء کم سابقه میخوابم. خوبیش اینه رجاش بیشتره .