ساعت یک بعد از نصف شب معلوم نیست کدوم تخم سگی داره تند تند ترقه میریزه .