یه واقعیت اینه که شش ماه دیگه هیچکی پانیدا و بقیه اینارو یادش نمیاد واقعیت دیگه اینه به جز شهرام آذر کسی کاری از داورای دیگه یادش نمیاد .