بنظرم رو کره زمین باید یه فضای آنالوکیتد ایجاد بشه جدایی طلبای سراسر دنیا برن ارش استفاده کنن .