حقیقتا یکماه کار کردنو به یک ساعت کار توی خونه یا پاساژگردی و... ترجیح میدم .