من فکر میکنم کینه این حروم لقمه‌ها از انتظامی به خاطر اون قضیه‌ای که کشیدنش وزارت کشور بعد رید بهشون .