تو استیج سه شو پسره آهنگ اصفهانی رو از خودش بهتر خوند حظ کردم بهترین خواننده استیج از معمولیای اینا پائین تره ولی چه سود .