User avatar

تو استیج سه شو پسره آهنگ اصفهانی رو از خودش بهتر خوند حظ کردم بهترین خواننده استیج از معمولیای اینا پائین تره ولی چه سود .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10